Nieuwsbrief Oogst 2018

Geachte teler,

 

De oogst van het graszaad is in 2018 wederom vroeg begonnen. Alhoewel het nog maar enkele percelen betreft, kunnen we stellen dat de oogst rond hetzelfde tijdstip begint als in 2017 het geval was. Ondanks dat het op enkele plekken behoorlijk droog is, menen wij toch dat de groeiomstandigheden gedurende het gehele jaar gunstiger waren.

 

Met deze nieuwsbrief willen we u graag wijzen op een aantal belangrijke zaken die met de oogst samenhangen.

Oogstvoorbereidingen

Indien u kiest voor zwadmaaien, dan adviseren wij u dit te doen bij voldoende dauw op uw gewas. Een belangrijk aandachtspunt is het tussentijds reinigen van de zwadmaaiers, maaidorsers en persen, met name als u wisselt naar een perceel met een ander gewas of ras. In de vorige nieuwsbrief hebben we reeds gewaarschuwd voor de zwarte roest en hoe preventieve maatregelen te nemen en te bestrijden. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt, bij twijfel informeer altijd bij uw teeltadviseur.

Vervoer

U bent er als teler verantwoordelijk voor dat de juiste documenten worden meegestuurd met de container. Deze documenten bestaan uit een ingevulde vervoersenvelop en het bevestigen van de labels aan de container. Zonder dit label en enveloppe mag er geen vervoer plaatsvinden. De vervoersenveloppen heeft u waarschijnlijk in de afgelopen week ontvangen, anders kunt u navraag doen bij uw teeltadviseur. Graag willen wij de Belgische telers er op attent maken dat zij hun keurmeester moeten verwittigen alvorens het transportbedrijf de opdracht krijgt voor het afhalen van de container. Deze container dient verzegeld te zijn. We hebben een instructiefilmpje gemaakt hoe u het dekzeil het beste van de container kunt halen en welke materialen u daarvoor nodig heeft. Hiervoor verwijzen wij u graag naar onze website: www.barenbrug.nl/graszaadteelt.    

Teeltplan 2019

Alhoewel de oogst van 2018 nog bijna in zijn geheel moet plaatsvinden, willen wij u toch alvast wijzen op de mogelijkheden voor de graszaadteelt 2019. Met name een aantal soorten die vroeg gezaaid moeten worden, zoals fakkelgras, veldbeemd en hard- en roodzwenkgras, hebben nog de mogelijkheid om op percelen die vroeg beschikbaar komen ingezaaid te worden. Informeer hiervoor bij uw teeltadviseur, zij kunnen u aangeven welke rassen hiervoor in aanmerking komen.

Het drogen van graszaad

Het vocht gemeten vlak achter de combine is niet representatief voor de gehele partij. De gemeten vochtpercentages doorgegeven door de loonwerker mogen daarom niet als uitgangspunt worden genomen. Indien u in de situatie bent om het graszaad zelf te drogen, dan kan uw teeltadviseur wellicht interessante informatie bieden over de meest effectieve manier van drogen. Dit zou u veel kosten kunnen besparen, aanvullende informatie hierover kan u vinden op onze website www.barenbrug.nl.

Tot slot

Wij willen u een voorspoedige oogst wensen!

 

Met vriendelijke groet,

 

Siebert Sattler

Hoofd productie

terug