Op weg naar duurzame grasvelden

Gemeenten gaan hun groen- en sportvoorzieningen duurzaam inkopen. Dit heeft grote invloed op het aanleggen en beheren van parken, sportvelden en golfbanen. Barenbrug voorziet klanten van advies met producten op maat.

 

Gras op zich is al heel duurzaam. Een grasplant haalt CO2 uit de lucht en geeft hiervoor in de plaats weer zuurstof terug. Per dag kan een sportveld tot wel 400 kg CO2 vastleggen in de bodem. Hiermee vult gras, samen met bos en algen de top 3 van beste CO2-binders op aarde. Maar dit feit alleen is niet voldoende om te spreken van een grasveld dat duurzaam is aangelegd, duurzaam groeit, duurzaam kan worden gebruikt en duurzaam kan worden beheerd. Dat vraagt een grotere inspanning. Het gaat dan om een breed scala aan facetten dat moet kloppen, zoals duurzaamheid op de gebieden van maatschappij, recreatie, economie, ecologie, milieu en waterhuishouding.

 

Concrete voorbeelden van duurzaamheid zijn economische waardestijging van grond, minder uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater en vermindering van de gezondheidsrisico’s door gereduceerd gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Kwaliteit graszaad

In de documenten die de overheid heeft opgesteld voor duurzaam inkopen, wordt naast reductie in het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen ook veel aandacht besteed aan een hoge kwaliteit graszaad voor sport- en recreatievelden. Graszaad met een hoge kiemenergie zorgt voor een zich snel sluitende graszode zonder onkruiden, wat gewasbescherming overbodig maakt. Daarnaast zijn eigenschappen als ziekteresistentie en het vermogen zich aan te passen aan extremer weersomstandigheden in toenemende mate belangrijk.

Afgelopen jaren laten zien dat Europa vaker te maken heeft met extreme weersomstandigheden. Vooral de zomers lijken meer en meer te worden gekenmerkt door een langduriger periode van hitte en droogte. Dit leidt tot een grotere waterbehoefte bij gras in een periode waar juist een toenemend tekort aan water overheerst.

 

Dezelfde prestaties

Door nu het juiste grasmengsel met de beste rassen te selecteren, is minder water nodig en kan in de zomer water worden bespaard. En nog belangrijker, het blijkt dat sommige grassen met substantieel minder water gewoon prima blijven presteren en daarbij minimaal dezelfde kwaliteit behouden.

Dankzij meerjarig onafhankelijk onderzoek in het extreem droge en hete Noord-Italië is een groot aantal data verkregen met betrekking tot de droogtetolerantie van gras gedurende de zomer. Er zijn niet alleen verschillen waarneembaar tussen de verschillende soorten maar ook binnen de rassen. Bij gebruik van de juiste rassen kan bij het onderhoud tot 70 procent water bespaard worden in vergelijking met regulier beheer. Barenbrugmengsels die hiervoor in aanmerking komen zijn Superroot voor parken en sportvelden en Bar Fescue Plus voor golfbanen.

 

Voeding

Ook ten aanzien van voeding blijkt sommige mengsels – bij dezelfde prestatie - met minder voeding toe kunnen. Dit betekent dat minder meststoffen gebruikt hoeven te worden zonder dat er concessies gedaan worden op kwaliteit. Onderzoek laat zien dat de grassoorten roodzwenk en hardzwenk met een lage tot zeer lage bemestingsinput uitstekende resultaten leveren op gazons en golfbanen.

Ook binnen het overbekende Engels raaigras zijn grote verschillen te zien. De meest recent gestarte proeven naar de effecten van minder stikstof zijn veelbelovend en breken met dogma’s dat Engels raaigras veel stikstof verlangt. Barenbrugproducten die vallen onder het duurzaamheidthema Voeding zijn onder andere Bar Fescue, Bar Duo Bent en Low Maintenance Barkoel. Ook het nieuwe mengsel Bar Fescue Plus (met Hardtop) hoort hier bij.

 

Gewasbescherming

Binnen het Barenbrug kweekprogramma wordt geselecteerd op genetische raseigenschappen als ziekteresistentie (onder andere rooddraad, dollar spot en fusarium). Tevens vinden uitgebreide proeven plaats om de meest ziekteresistente mengsels te vinden. De rassen met de beste combinatie van goede eigenschappen ondergaan uiteraard ook een onafhankelijke beproeving in Nederland (PPO), Duitsland (Bundessortenamt) en Engeland (STRI).

Door mengsels te gebruiken met daarin rassen die de beste cijfers voor ziekteresistentie hebben, bespaart u kosten op herbiciden en fungiciden én spaart u de natuur en het milieu. Barenbrugproducten die hieraan voldoen zijn onder andere Bar Fescue, Bar Rough en Low Maintenance.

 

Onderhoud

In het groeiseizoen produceert gras veel bladmassa. Dit betekent vaak maaien en dus meer arbeid en meer kosten. Daarnaast wordt door frequent gebruik van de maaimachine ook weer meer fossiele brandstoffen verbruikt wat leidt tot een verhoogde CO2 uitstoot. Uitgebreid onderzoek van Barenbrug toont aan dat bepaalde rassen veel minder biomassa produceren. Alleen al binnen het hoogproductieve Engels raaigras bestaan rasverschillen tot 30 procent minder biomassa. De maaifrequentie kan in die gevallen worden gereduceerd met 25 procent. Bij trager groeiende grassen zoals veldbeemd en roodzwenk kan de maaifrequentie met 50 procent terug. De rassen Bardavinci en Barhelene hoog op het duurzaamheidcriterium onderhoud.