Speciaal grasmengsel verhoogt veiligheid

Vogelarm luchtruim bij Schiphol dankzij Barenbrug

 

Een speciaal grasmengsel van Barenbrug verhoogt de veiligheid van de luchtvaart. Op Schiphol zijn Barbizon en Barcampsia ingezaaid op de percelen naast de landingsbanen. Dit stevige grasmengsel biedt ongedierte en weidevogels te weinig beschutting, waardoor ze wegtrekken en roofvogels eveneens wegblijven.

De graspercelen op Schiphol zijn een favoriete stek voor vele vogelsoorten. Daarnaast zorgt het ideale microklimaat ervoor dat zowel weide-, trek- als roofvogels zich er uitstekend thuis voelen. Bovendien bieden de uitgestrekte grasvlaktes langs de landingsbanen voldoende voedsel voor deze dieren. Vogels vormen echter een groot gevaar voor het drukke vliegverkeer en kunnen de veiligheid van een heleboel mensen in gevaar brengen. Bijvoorbeeld door in een straalmotor terecht te komen of door tegen de vliegtuigromp te vliegen, waar de uiterst gevoelige radarapparatuur zich bevindt.

Lang grasbeheer
In het verleden heeft Schiphol al van alles geprobeerd de grasrijke omgeving minder interessant te maken voor vogels. Een van de manieren om de vogelstand te verminderen is de zogenaamde ‘long grass policy’ (lang grasbeheer). Langer gras betekent dat de terreinen naast de landingsbanen minder aantrekkelijk worden voor veel vogelsoorten, waaronder kieviten. Kieviten kunnen vrijwel uitsluitend in kort gras hun kostje bijeenscharrelen. Ze lokken namelijk wormen naar het oppervlak door met hun poot op de grond te stampen. In lang grasgewas lukt ze dat niet. Bovendien biedt lang gras weidevogels een beperkt uitzicht, zodat ze eventuele vijanden slecht zien aankomen. Na de start van het lang grasbeheer in 1990 werd al snel een afname geconstateerd van het aantal meeuwen en kieviten.

Verdringing Engels raaigras
Engels raaigras was in de gebruikte grasmengsels de belangrijkste component. Door het onderhoudsregime van weinig maaien en niet afvoeren van maaisel bleek Engels raaigras al snel verdrongen te worden door niet gewenste grassen, zoals kweekgras, witbol en kropaar. Het ontstane gewas vormde een zwakke en in elkaar gezakte vegetatie in de winter. Hierdoor vonden meer muizen een beschutte plek, waardoor extra roofvogels en reigers naar de vlieghaven kwamen. Schiphol vond het stilaan tijd worden voor een structurele oplossing.

Barbizon en Barcampsia
In de zomer van 2002 zijn in opdracht van luchthaven Schiphol een aantal grasmengsels ingezaaid. Barenbrug werd als de graszaadleverancier van Nederland hier natuurlijk bij betrokken. Bij de start zijn zes proeven uitgevoerd door Plant Research International (PRI) uit Wageningen met verschillende grassoorten. De mengsels zijn tot eind 2004 gevolgd om ook waar te nemen hoe de diverse graspercelen de winter ingingen. Het moest immers een stevig gewas zijn, dat voldoende rechtop blijft staan.

De PRI-proeven wezen uit dat Barenbrug de ideale grasrassen in haar assortiment had. Het speciaal samengestelde mengsel met het rietzwenkgras, Barbizon, en de ruwe smele, Barcampsia, voldeed aan de ‘long grass policy’ van Schiphol. Barbizon geeft een voldoende hoog gewas dat stevig de winter ingaat. Het leefgebied voor muizen wordt hierdoor stukken onaantrekkelijker omdat roofvogels ze makkelijker kunnen vangen. De knaagdiertjes zochten elders hun heil, zodat de muizenpopulatie snel afnam. Barcampsia vormt een dichte zode, waardoor onkruiden nauwelijks kans krijgen. Bovendien heeft het mengsel weinig vegetatieve groei zodat kan worden volstaan met slechts één maaibeurt per jaar. Dit geeft forse besparingen op de onderhoudskosten.

Speciale zaaiklus
In april 2005 is gestart met het inzaaien van maar liefst 250 hectare. Het was een speciale zaaiklus omdat het werk ook bestond uit een grote renovatie. Na het verplaatsen van vele duizenden kubieke meters grond en het egaliseren ervan is pas gestart met het inzaaien. Het zaaien gebeurde met het als beste geteste Barenbrug-mengsel met Barcampsia en Barbizon. Vlak langs de landingsbanen werd door het graszaadmengsel wat extra gerst meegezaaid. Deze zogenaamde Blast-gebieden dienen  extra snel een stevige grasmat te hebben. Straalmotoren van vliegtuigen veroorzaken een enorme luchtverplaatsing en kunnen met gemak net ontkiemende grasplantjes wegblazen. Al met al was het een prachtig project waarbij Barenbrug haar kennis en kunde over grassen tentoonspreidde.

Vliegveld Parijs kiest ook voor grasmengsels Barenbrug
Niet alleen bij Schiphol is Barenbrug betrokken, maar ook bij andere vliegvelden in Europa. Ook de graspercelen naast de landingsbanen van het Orly-vliegveld in Parijs worden ingezaaid met grassen van Barenbrug. Deze mengsels zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de luchthaven en de grasspecialisten van Barenbrug.

Mengsel met Barcampsia uniek in Nederland
Het mengsel ruwe smele (Barcampsia) en rietzwenk (Barbizon) is een innovatie van Barenbrug. Als eerste bracht Barenbrug mengsels met ruwe smele op de Nederlandse markt. Door veredeling van deze grassoort op de proefstations van Barenbrug met de nadruk op kort maaien, betredingstolerantie, schaduwtolerantie en zodedichtheid is het ras Barcampsia ontstaan. Vooral het vormen van een dichte zode maakt het mengsel van Barcampsia en Barbizon uniek. Barcampsia is overigens ook terug te vinden in het mengsel Shadow. Shadow is hét mengsel bij uitstek voor prachtige gazons in de schaduw.