Vernieuwen grasland in 2 jaar terugverdiend

Nieuwe weide levert jaarlijks € 546 per ha extra op. Door de huidige hoge prijzen van kracht- en ruwvoeder kan graslandvernieuwing zeer snel uit. Wie grasland vernieuwt legt de basis voor een goede weide voor meerdere seizoenen. Daarom is het van het grootste belang even stil te staan bij de verschillende aspecten van graslandvernieuwing. Alleen dan haalt u het maximale rendement van uw land.

 

Een eenvoudige manier om de kwaliteit van een grasperceel te beoordelen is aan de hand van de grasopbrengst. Wanneer u bijhoudt hoeveel gras er van ieder perceel komt, worden de eerste verschillen zichtbaar. Als u bovendien de kwaliteit van het gewonnen ruwvoeder beoordeelt, heeft u alle relevante informatie. En vindt u op de kuiluitslag veel ruw as, dan zit er te veel grond in het voer. Kijk dan ook of het perceel goed vlak is.

 

Voederwaarde
De meest bekende grassoort is Engels raaigras. Hiernaast zijn timothee, rietzwenk en klaver de belangrijkste soorten die positief bijdragen aan de opbrengst en voederwaarde van uw grasland. De soorten veldbeemd en beemdlangbloem geven uw grasland een dichte zode maar hebben een lagere voederwaarde.

 

Het is verstandig grasmengsels te kiezen die hoge opbrengsten realiseren in de eerste twee sneden en minder najaarsgras geven. Het voordeel van meer voorjaarsgras is een betere kwaliteit.

 

Indien u de opbrengst meer over het hele jaar wilt verspreiden, dan adviseert Barenbrug de BG SuperPlus graszaadmengsels.

 

Saldoverbetering
Graslandvernieuwing moet natuurlijk leiden tot een verbetering van het saldo, anders is het niet zinvol. Uit de onderstaande berekeningen blijkt dat goed grasland zich al in twee jaar tijd terugverdient. De kostprijsberekening is gebaseerd op totale vernieuwing van het perceel inclusief grondbewerking. Zijn de ligging en ondergrond van het perceel in orde, maar is de botanische samenstelling het probleem, kies dan voor een eenvoudige en goedkopere methode van graslandvernieuwing. Bijvoorbeeld doorzaaien in een zeer korte stoppel, al dan niet gecombineerd met doodspuiten. Het is altijd verstandig om uw loonwerker een offerte te laten doen, immers iedere situatie (onkruiddruk, mengselkeuze, grondsoort, bewerking) is verschillend.

 

Kosten  
Doodspuiten inclusief middel €70
Frezen €130
Ploegen €95
Egaliseren p.m.
Zaaibedbereiding en zaaien €130
Zaaizaad €225
Onkruidbestrijding incl. spuiten €80
Totale kosten per hectare €730

 

Opbrengsten
Het verschil in opbrengst tussen goed grasland (11.398 kVEM/ha) en slecht grasland (8.914 kVEM/ha) bedraagt 2.484 kVEM/ha. Ook de eiwitopbrengst ligt op nieuwe weides ruim 25% hoger. De totale voederwaardeprijs (VEM, eiwit en structuur) van 1 kg. droog gras is 22 cent. Omgerekend levert dit 546,- per jaar op. De kosten van graslandvernieuwing zijn dus binnen twee jaar, terugverdiend. Enerzijds door een hogere drogestofopbrengst per hectare en anderzijds door een hogere voederwaarde en meer eiwit per kilo droge stof.

 

Een andere manier om grasland te beoordelen is met behulp van de onderstaande vragen:

 

Aandachtspunten bij het beoordelen van uw perceel

   Ligt het perceel goed vlak?
   Blijven uw koeien in het perceel goed aan de melk?
   Is het perceel ook in drogere periodes productief?
   Is het water snel weg na een periode met veel regen?
   Komt de hergroei na een maaisnede goed en snel op gang?
   Komen er in het gras weinig aren voor?
   Is het gehalte ruw as voor het gewonnen ruwvoeder laag (kleiner dan 110)?
   Is de VEM-waarde van uw graskuil hoger dan 900?

   Is het aandeel goede grassen meer dan 75 procent?

Als u twee of meer vragen met nee moet beantwoorden, is het verstanding herinzaai voor dit perceel te overwegen.


Verschil in opbrengst tussen oude en nieuwe grasmat

 

Dit verschil is 2484 kVEM per hectare per jaar;
Dit is € 546,- per hectare per jaar:

 

Opbrengsten Kg DS/
ha
  VEM/Kg
DS
  KVEM/
ha
           
Oude grasmat          
60% goede grassen 12.500   980   7.350
20% slechte grassen 8.000   790   1.264
10% onkruid 4.000   750   300
10% open / dode plekken 0   0   0
Opbrengst per ha 9.500       8.914
           
Nieuwe grasmat          
90% goede grassen 12.500   980   11.025
4% slechte grassen 8.000   790   253
4% onkruid 4.000   750   120
Opbrengst per ha 11.730       11.398