Acht voordelen van rode klaver

Rode klaver biedt veehouders veel voordelen. Het Louis Bolk instituut heeft onderzoek gedaan naar de effecten van rode klaver in weides. Barenbrug heeft op basis van de resultaten van dit onderzoek de voordelen op een rijtje gezet. 

1. Gras-rodeklavermengsels zijn productiever dan maaiweides met alleen gras

Maaiweides met gras en rode klaver produceren minimaal 1 ton droge stof per hectare meer dan puur gras wat volgens de huidige bemestingsnormen wordt bemest (max. 250 kg werkzame N).

2. Gras-rode klaver is eenvoudig in het beheer

Het beheer van rode klaver in een grasperceel is bijna hetzelfde als van een perceel met alleen gras. De enige verschillen van een perceel met rode klaver ten opzichte van een grasperceel zijn:

  • Geen kunstmest strooien
  • Minder schudden na het maaien
  • Beperkt beweiden

3. Gras-rode klaver is minder droogtegevoelig

Rode klaver (met penwortel) kan goed tegen droogte. Voor droogte gevoelige percelen is het raadzaam om grassoorten te kiezen droogteresistent zijn; anders is vrijwel al het gras verdwenen na een droge periode en valt de productie alsnog tegen.

4. Gras-rode klaver is al op korte termijn rendabel

De kVEM-opbrengst van maaiweides met gras en rode klaver is gelijk of hoger dan die van puur gras, terwijl er (vrijwel) geen kosten voor kunstmest of beregening zijn. Meestal is ook het eiwit-gehalte hoger. Het voordeel van grasklaver op korte termijn kan meer dan €100 per hectare zijn. Voorwaarde is dat er geen mestoverschot mag ontstaan want dit leidt tot hogere mestafvoerkosten.

5. De voordelen van grasklaver nemen toe met de tijd

Op langere termijn worden de voordelen van grasklaver groter: het bodemleven en de bodemstructuur verbetert en de bodemvruchtbaarheid stijgt (bijv. hoger N-leverend vermogen waardoor mais die op gescheurd grasklaver land wordt geteeld een hogere opbrengst heeft van circa 10%).

 

                                                             Effect klaver vooral op langere termijn zichtbaar: vergelijk de maïsgroei

 


                                               Na 3 jaar gras                                                                                                          Na 3 jaargrasklaver 

6. Grasklaver is minder gevoelig voor kroonroest

Engels raaigras heeft in de nazomer vaak last van kroonroest; zelfs rassen met een behoorlijke resistentie krijgen kunnen onder slechte omstandigheden (nat/warm weer nadat de grasproductie onder stress is komen te staan) toch last krijgen van kroonroest. Doordat de stikstoftoevoer naar het gras bij een grasklaverperceel veel geleidelijker gaat (minder stress), is kroonroest daar zelden een probleem.

7. Grasklaver heeft een positief effect op bijen

Vanaf eind juni tot augustus is er vaak weinig voedsel voor bloembezoekende insecten zoals bijen en hommels. Ondanks het regelmatige maaien bloeit klaver vaak in deze periode en vormt zo een welkome voedselbron voor deze nuttige insecten.

8. Grasklaver heeft een gunstig effect op de vetzuur samenstelling van melk

Klaver, en vooral rode klaver, heeft een sterk positief effect op het gehalte meervoudig onverzadigde vetzuren in de melk.

terug