Onderzoek brengt duidelijkheid over botanische samenstelling kruidenrijk grasland onder maaien en beweiden

Kruidenrijkgrasland wint aan populariteit, maar tegelijkertijd vragen veel veehouders zich af hoe de samenstelling zich behoudt onder maaien of beweiden. Meerjarig onderzoek op de Dairy Campus met het kruidenrijke grasland mengsel NutriHerb geeft antwoord op deze vraag. Met goed management zijn de wijzigingen in samenstelling gering.

Tijdens het onderzoek is eerst gekeken hoe het graskruidenmengsel NutriHerb (met zachtbladig rietzwenk) zich houdt onder beweiden. Het blijkt dat koeien van een NutriHerb rietzwenkweide evenveel of meer vreten dan van een weide met 100 procent Engels raaigras. Dit onderzoek vond plaats in 2019 (maaien-weiden-maaien-weiden) met jongvee op percelen die in 2018 zijn ingezaaid.

Botanische samenstelling

Vervolgens is gekeken naar de botanische samenstelling van het graskruidenmengsel onder een regime met volledig beweiden of volledig maaien. Dit onderzoek heeft in 2020 plaatsgevonden. In zowel het voorjaar als het najaar hebben de onderzoekers de botanische samenstelling van het perceel beoordeeld.

 

Alle kruiden blijven aanwezig

Onder beweiden zijn alle kruiden na twee seizoenen nog volop waarneembaar. Zelfs rode klaver, waarvan wordt gezegd dat het minder goed standhoudt onder beweiden, is volop zichtbaar. Het aandeel karwij en weegbree is licht toegenomen en het aandeel witte klaver is fors toegenomen. Omdat het totaal aandeel kruiden onder beweiden hoger wordt, neemt het aandeel gras (rietzwenk in dit geval) licht af. Deze onderzoeken tonen aan dat veehouders die kiezen voor kruidenrijk grasland niet hoeven te vrezen voor vergrassen van de kruidenweide of het verwilderen van hun grasland.

Hoger grasaandeel onder maaien

Ook wanneer het perceel jaarrond gemaaid wordt, zijn in het najaar nog alle kruiden in de weide aanwezig. Wel is het aandeel kruiden iets afgenomen en het aandeel rietzwenk toegenomen.

 

Uitgestelde maaidatum

Een versterkt effect van de stijging van het aandeel rietzwenk wordt waargenomen wanneer het perceel half juni voor het eerst wordt gemaaid: gras groeit bij dit management weelderig terwijl er minder kruiden komen te staan. Boeren die de maaidatum willen uitstellen kunnen hierdoor beter kiezen voor NutriHerb met Engels raaigras. Engels raaigras groeit in het voorjaar minder hard dan zachtbladig rietzwenk en krijgt hierdoor minder snel de overhand.

Drie soorten NutriHerb

Barenbrug heeft op basis van jarenlange research een uitgebalanceerd graskruidenmengsel samengesteld dat op alle grondsoorten goed uit de voeten kan. De kruiden en het gras vullen elkaar aan, hebben een uitstekende voederwaarde en zijn zeer smakelijk voor melkvee. Barenbrug heeft drie graskruidenmengsels: NutriHerb rietzwenk (met zachtbladig rietzwenk) voor de hoogste opbrengst en NutriHerb Engels (met Engels raaigras) voor een maximale voederwaarde. In beide mengsels is het aandeel gras ongeveer 60 procent. Om bestaand grasland te voorzien van kruiden is er het speciale mengsel NutriHerb Doorzaai. 

terug