Verhoog eiwitkwaliteit met Bonsilage

Bonsilage Plus verhoogt de eiwitkwaliteit van graskuilen. Dit blijkt uit een onderzoek uit 2012 van universiteit Hogenheim in Duitsland. Het onderzoek is gedaan met de eerste snede gras die werd gekuild in drie verschillende drogestofklassen (20-30, 30-40, 40-50) en met twee bemestingsvarianten (25 kuub drijfmest met 100 kg KAS en 25 kuub drijfmest met 250 kg KAS).

Effect overal waarneembaar
Over alle drogestofklassen en bemestingsvarianten heen blijkt het effect van Bonsilage Plus duidelijk. Het gemiddelde aantal punten voor conservering was bij de behandelde kuilen 99,5 van de maximaal 100 te behalen punten. De onbehandelde kuilen scoorden gemiddeld 71,3 punten. Het verschil in de scores wordt veroorzaakt doordat boterzuurbacteriën en gisten met Bonsilage Plus geen kans krijgen zodat broei achterwege blijft en de conservering beter verloopt.

Kwaliteit ruw eiwit
De universiteit deed verder onderzoek naar het eiwit door het te fractioneren. Ook hieruit kwamen duidelijke verschillen naar voren tussen de onbehandelde kuilen en kuilen waaraan Bonsilage Plus was toegevoegd. In figuur 1 staat de verdeling van de eiwitfracties bij het inkuilen met een drogestofpercentage van 30-40 procent. De verschuiving in de fracties binnen het ruw eiwit zijn duidelijk in het voordeel van Bonsilage Plus kuilen.

Betere stikstofbalans in pens
De verschuiving in de eiwitfracties heeft veel voordelen voor de koe. Het resulteert in een betere stikstofbalans in de pens. Dat ontlast de lever omdat er minder stikstof in ureum omgezet moet worden. Ook leidt het tot een meer gelijkmatige eiwitbeschikbaarheid in de pens waardoor een betere eiwit/energie balans ontstaat. De onderzoekers becijferen dat de meerwaarde van deze betere eiwitkwaliteit gelijk staat aan een besparing van 100 tot 200 kg sojaschrooteiwit. Dit komt dus overeen met 400 tot 800 kg sojaschroot. Omgerekend per hectare (bij een eiwitprijs van 48 euro per 100 kg) is dat 400 euro per hectare.

terug