Actievoorwaarden

De actievoorwaarden voor de fotowedstrijd Weide 365 vind je hieronder.

1. Algemeen

I. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Winactie grasmeterhoogte laarzen, hierna te noemen: "de Actie") van Barenbrug Holland (verder te noemen: "de Organisator").

II. De Actie heeft als doel om bewustwording goed graslandmanagment.

III. De Actie start 15 augustus en eindigt op 18 oktober.                                              

IV. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

V. De Organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen ten voordele van de consument. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website pagina van de actie worden geplaatst, voorzien van een datum.

2. Deelname

I. Door deelname aan de Actie ga je akkoord met de actievoorwaarden.

II. Deelname aan de Actie is vrij en gratis.

III. Deelname aan de Actie staat open voor personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in Nederland of België of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.

IV. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

V. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator.

VI. Deelnemer aan de Actie is een ieder die het deelnameformulier volledig invult.

VII. Ingevulde deelnameformulieren kunnen uitsluitend worden ingeleverd via de webpagina van de actie.

VIII. De uiterste inleverdatum van deelnameformulieren is op 18 oktober.

IX. Alle inzendingen worden eigendom van Organisator.

X. Door inzending van een deelnameformulier stemt Deelnemer er mee in dat hij/zij zijn/haar intellectuele eigendomsrechten om niet overdraagt, tevens doet Deelnemer afstand van de hem/ haar uit de deelname voortvloeiende persoonlijke rechten.

XI. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator.    

XII. De inzending wordt gepubliceerd op een internetpagina van Barenbrug.
XIII. Via deze internetpagina van Barenbrug kan er gestemd worden op de foto’s
XIV. Elk individu kan 1x stemmen.
XV. De inzending kan vanuit de internetpagina van Barenbrug gedeeld worden op verschillende social-media platforms.
XVI. De inzending met het meeste aantal stemmen wordt bekroond tot winnaar.

3. Privacy

I. Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

II. Wij verzamelen en verwerken in het kader van de Actie jouw naam, achternaam en e-mail om contact op te kunnen nemen indien men wint en bij toestemming de persoon toe te voegen aan de database. De gegevens die worden verzameld via inzendformulier op de website zijn beveiligd volgens de huidige technologische stand.

III. Organisator bewaart jouw gegevens zo lang als de Actie voortduurt. Daarna worden jouw gegevens verwijdert. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar de Organisator, via marketing@barenbrug.nl.

4. Prijzen

I. De te winnen prijs is:

- Een paar Dunlop grashoogtemeter laarzen.                                                     

- Prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.                                    

II. De winnaar wordt kort na 7 november bekend gemaakt. De winnaar ontvangt een bericht via e-mail. De grashoogtemeter laarzen worden persoonlijk afgegeven bij de winnaar.

III. De winnaar(s) wordt/worden via de website van de Organisator bekend gemaakt.

IV. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

V. In de e-mail waarin de prijswinnaar op de hoogte wordt gesteld van het winnen van het prijzenpakket, wordt aan de prijswinnaars verzocht het gewenste afleveradres voor het pakket in te vullen.

5. Slotbepalingen

I. De actievoorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Barenbrug.
II. Klachten met betrekking tot de Actie kunnen schriftelijk worden gemaakt via marketing@barenbrug.nl, waarna binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen door Organisator.

III. Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

IV. Organisator handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele kansspelen in de aanbieding en uitvoering van deze Actie.

                                                                      

Aldus opgemaakt te Nijmegen op 1 augustus 2021.

terug