Proterra Select

Proterra Select levert meer organische stof in de bodem

Door de strengere mest- en beregeningsregels zal de gewasopbrengst in de toekomst sterk afnemen, zelfs tot zo’n 30%, met name op zandgrond en in iets mindere mate op löss- en kleigrond. Aanpassingen in het bouwplan, de grondbewerking en bemesting kunnen deze lagere opbrengsten beperken. 


Eén procent hoger organische stofgehalte levert u €155,- extra per ha op, door betere stikstoflevering (+€25,-), extra vochtleverend vermogen aan de plant (+ €80,-) en een hogere opbrengst van het hoofdgewas (+ €50,-). Deze gegevens komen uit een onderzoek van Animal Sciences Group (voormalig PV) en het Nutriënten Management Instituut (NMI).

 

Proterra Select verhoogt het organische stofgehalte door middel van intensieve wortelgroei in de bovenste laag van de bouwvoor en bovengrondse groei van de plant. Hierdoor verbetert de structuur van de grond.

 

Gelijktijdige inzaai met wintertarwe

Proterra Select meezaaien in één werkgang met wintertarwe levert een duidelijke kostenbesparing op. De slagingskans van deze methode is zeer hoog. Proterra Select heeft vóór de winter geen forse ontwikkeling. Bovendien is Proterra Select minder gevoelig voor vernalisatie waardoor er nagenoeg geen zaadstengels worden gevormd, zeker wanneer vanaf half oktober wordt ingezaaid.

 

Unieke resistentie tegen gewasbeschermingsmiddelen
Na inzaai kunnen onkruiden bestreden worden. De rassen in Proterra Select zijn speciaal geselecteerd op een hoge tolerantie voor de meest gebruikte onkruid- en grassenbestrijdingsmiddelen zoals Atlantis Star, Capri Twin, Hussar OD en Cossack Star en combinaties hiervan. Uitgebreide praktijkproeven tonen aan dat Proterra Select resistent is tegen alle gangbare gewasbeschermingsmiddelen in de wintertarwe. Hierdoor ontwikkelt de groenbemester voldoende ondanks de onkruidbestrijding. Direct na de tarweoogst is de ‘vergroening’ van toepassing en ontwikkelt de grasgroenbemester vlot verder bij voldoende vocht. Zowel onder als boven de grond.

 

Extra stikstofgebruiksnorm van 50-60 kg!
Voor een groenbemester als Proterra Select geldt een extra stikstofgebruiksnorm van 60 kg op klei- en veengrond. Voor zand- en lössgrond geldt een N-gebruikersnorm van 50 kg N/ha. De groenbemester moet dan ingezaaid zijn voor 1 september en blijven liggen tot na 1 december. Met Proterra Select creëert een teler dus extra plaatsingsruimte voor stikstof en voldoet hij aan de gestelde eisen. Het ontvangen van dierlijke mest door de nieuwe gebruiksnormen is voor akkerbouwers erg aantrekkelijk en levert financieel voordeel op.

 

Hoge ziekte en droogteresistentie

Een hoge ziekteresistentie is belangrijk omdat uitsluitend onder dekvrucht wordt gezaaid. Hierdoor krijgen de grasplanten aanzienlijk minder licht en is de luchtvochtigheid hoger waardoor de ziektedruk toeneemt. Door het gebruik van roodzwenkrassen met een hoge ziekteresistentie groeit het gewas goed door na de oogst van de wintertarwe. Daarnaast is Proterra Select vrij van kweek en duist waardoor de grond niet besmet wordt met ongewenste onkruiden. In de zomer van 2018 bleek dat Proterra Select ook uitstekend bestand is tegen droogte. Het gewas heeft de droogte prima overleefd en groeiden, door na de eerste regenval.

 

Zaaimethode
Proterra Select kan gezaaid worden samen met wintertarwe vanaf begin oktober tot begin december. De voorkeur gaat uit naar breedwerpig inzaaien tijdgelijktijd met de tarwe inzaai. Zaaizaadhoeveelheid: 15-20 kg Proterra Select.

 

Wetgeving

Proterra Select is geschikt om in te zetten bij verschillende vergroeningseisen waarin onderzaai een rol vervult.

 

 

Bekijk de video over de teelt van Proterra Select.

 

Teelthandleiding

Download hier de teelthandleiding voor een succesvolle teelt.

Specificaties
Zaaizaadhoeveelheid
15-20 kg/ha
Stikstofgift
50-60 kg/ha
Zaaitijdstip
vanaf half sept
Organische stofproductie
Aaltjesresistentie
Doorworteling bouwvoor
Geschikt voor late inzaai
Beginontwikkeling / grondbedekking
Tolerantie tegen vorst
Groenbemesters mais

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Maistelers die telen op zandgrond wordt aangeraden een groenbemester in te zaaien direct ná de maisoogst. In Nederland is dit zelfs verplicht volgens de mestwet. Een snelle gewasontwikkeling garandeert een optimale vastlegging van mineralen.

Vind een dealer bij
u in de buurt
Waar te koop