Barenbrug Holland BV

Aanvullende algemene voorwaarden

Gedeponeerd ter Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland, order nummer 10021227 d.d. 16-01-2009

 

  1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn op alle prijsopgaven, aanbiedingen en verkopen door Barenbrug Holland BV van toepassing de ISF Rules and Usages for the Trade in Seeds for Sowing Purposes and Procedure Rules, aangevuld door de onderhavige voorwaarden. Deze vervangen alle eerdere voorwaarden van Barenbrug Holland BV en eventuele tegenstrijdige voorwaarden voorgesteld door de koper.

 

  1. Vermeerdering van zaden is niet toegestaan; dit betreft eveneens zaden voor proefgebruik.

 

  1. Alle verkopen zijn subject to harvest en final quality.

 

  1. Wanneer de koper geheel of gedeeltelijk een door Barenbrug Holland BV aanvaarde opdracht annuleert, is deze verplicht de schade die uit deze annulering voortvloeit, aan Barenbrug Holland BV te vergoeden.

 

  1. Facturen dienen te worden voldaan binnen de daarop aangegeven periode. Barenbrug Holland BV behoudt zich het recht voor over achterstallige bedragen rente te berekenen ten belope van 2% per maand of gedeelte van een maand. In geval van surséance, faillissement of liquidatie van koper (anders dan ten behoeve van fusie of herstructurering) zijn alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

  1. In geval van aansprakelijkheid zijdens Barenbrug Holland BV zal de schadevergoeding de factuurwaarde van de desbetreffende levering niet overtreffen, vermeerderd met vervoers- en retourkosten en niet-gerestitueerde douanerechten. Dit geldt uitsluitend voor-zover deze kosten gerechtvaardigd zijn, direct op de schade betrekking hebben en door bescheiden zijn gestaafd. De bevoegdheid van arbiters deze vergoeding onredelijk te achten blijft onverlet.

 

  1. Op deze algemene voorwaarden en de rechtsverhoudingen waarop zij betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.