Privacyverklaring

Barenbrug respecteert de privacy van al haar klanten, relaties en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Barenbrug Holland B.V.

Dit document beschrijft het beleid dat Barenbrug Holland B.V. (hierna te noemen: ‘Barenbrug’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’), statutair gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 10021227, hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens (hierna: ‘Privacyverklaring’).

 

Barenbrug houdt zich bezig met de uitoefening van, het ontwikkelen en in stand houden, vermeerderen en bewerken van agrarische en aanverwante producten en alles wat daarmee verband houdt. Barenbrug drijft voorts handel in voornoemde producten. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten en diensten van Barenbrug als ook op (het gebruik van) de website www.barenbrug.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

 

Zakelijke relaties

Wij verwerken persoonsgegevens van medewerkers van klanten, opdrachtgevers, telers, leveranciers, distributeurs, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie hebben De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken, zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor-, achternaam en voorletters of uw functie;
 • contactgegevens zoals post-/woonadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt.

 

Contactformulier

Indien u een contactformulier invult of een afspraak met ons wil maken, vragen wij (verplichte velden) u om uw voornaam, achternaam en uw e-mailadres. Afhankelijk van de wijze waarop u wilt dat wij contact met u kunnen opnemen, wordt u de mogelijkheid geboden ook nog andere contactgegevens door te geven (telefoonnummer, adres/postcode en woon-/vestigingsplaats).

 

Nieuwsbrieven

U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij u enkel om (verplichte velden) uw voornaam, achternaam en uw e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

 

Reactie/beoordeling

Onze website biedt u de mogelijkheid om een reactie of een beoordeling te plaatsen. Hiervoor vragen we uw naam en e-mailadres. Uw e-mailadres gebruiken we uitsluitend om u, indien nodig, een reactie toe te zenden.

 

Solliciteren

U kunt – al dan niet via onze website – solliciteren naar bestaande en niet bestaande vacatures. In dat geval verwerken wij van u de volgende persoonsgegevens:

 

 • achternaam, voornaam en voorletters;
 • adres/postcode;
 • woonplaats;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geslacht;
 • geboortedatum
 • curriculum vitae (CV);
 • werkervaring.

 

Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u niet bij ons in dienst treedt. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Barenbrug uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures.

Verwerking persoonsgegevens

Doel verwerken persoonsgegevens

Persoonsgegevens die Barenbrug van u ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om eventueel met u arbeidsovereenkomsten, dan wel uitzendovereenkomsten te kunnen gaan sluiten (sollicitatieprocedure);
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om een financiële administratie te voeren, en;
 • om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van de website barenbrug.nl.

 

Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • in het belang van de veiligheid van de Staat;
 • ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien u bij ons bijvoorbeeld een bestelling plaatst, een product levert, met ons samenwerkt, informatie aanvraagt, een afspraak met ons wilt maken of een contactformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Ook kan het zijn dat Barenbrug een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan een direct marketing belang. Barenbrug zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Barenbrug anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Barenbrug zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

 

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

 

Ontvangers van uw gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
 • anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
 • anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Barenbrug;
 • anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

 

Beveiliging

Barenbrug heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Wij behandelen uw persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder maken wij gebruik van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie. Gebruik van dit coderingssysteem zorgt ervoor dat de gegevens die via het internet tussen u en onze systemen worden verstuurd, vertrouwelijk blijven.

 

Verstrekking aan derden

Ten behoeve van het uitvoeren van specialistische werkzaamheden, kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens met derden delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afhandeling van verzendingen per post. Wij verplichten deze derden om uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en wij beperken dit delen tot een absoluut minimum.

 

Daarnaast kan Barenbrug uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft gekregen.

 

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EER.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerkt. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Barenbrug. 

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.

 

De meeste internet browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Welke cookies gebruiken we op onze website(s)?

 

Permanente cookies

Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Sessie cookies

Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.

 

Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

 

Social media cookies

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of YouTube, of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Barenbrug is derhalve op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Barenbrug raadt u dan ook aan het privacybeleid van de websites van deze derden na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Tracking cookies van onszelf

Een tracking cookie vragen we op zodra u onze website bezoekt. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Rechten betrokkenen

Verzet

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden. Barenbrug zal op eerste verzoek het gebruik beëindigen.

 

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzet aantekenen door een e-mail te sturen. Barenbrug zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Barenbrug de verwerking beëindigen. 

 

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.

 

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

 

Indien u van genoemde rechten gebruikt wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen. Barenbrug zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

 

Klachten

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Barenbrug bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Wijziging Privacybeleid

Het is mogelijk dat in dit privacybeleid wijzigingen worden aangebracht. Dit privacybeleid is gepubliceerd op de website www.barenbrug.nl. Houdt u deze website dus goed in de gaten. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 27 juni 2018.

 

Contactgegevens

Barenbrug Nederland B.V.

Robin van der Hoeven

Stationsstraat 40

6501 BH Nijmegen

 

Tel: +31 24 3488100

Email: info@barenbrug.nl